Af Redaktionen

Regeringen har nu præsenteret Danmarks nye nationale turismestrategi, som skal gøre Danmark til den grønneste turistdestination i Nordeuropa og løfte turismeomsætningen til 190 mia. kr. i 2030. Strategien indeholder desuden en målsætning om, at 70 procent af alle overnatningssteder skal være bæredygtighedscertificerede i 2030.

Turismen er en vigtig drivkraft for udvikling – ikke mindst på Vestkysten, der som samlet destination i dag råder over 19,2 mio. overnatninger og en samlet turismeomsætning på 24,5 mia. kr. Vestkysten har ligesom den øvrige kyst- og naturturisme vist en robusthed under coronakrisen, og vi er klar til at løfte vores andel af vækstmålene.

Vi har allerede taget hul på arbejdet og har gennem Udviklingsplan for Vestkysten fastlagt en ambitiøs målsætning om at nå 23 mio. overnatninger i 2025 samt en årlig omsætningsvækst på 4 procent til 31 mia. kr. i 2025. Vi har desuden skruet op for de grønne ambitioner og sætter endnu større fokus på bæredygtig turismeudvikling, hvor væksten i omsætning, overnatninger og gæstetilfredshed bidrager til levedygtige lokalsamfund og aktive kystbyer og samtidig går hånd i hånd med miljø- og naturmæssige hensyn. 

På Vestkysten er vi med andre ord klar til at trække i arbejdstøjet. Men det kræver, at vi overkommer nogle af de grundlæggende udfordringer for, at turismen på Vestkysten fortsat kan blomstre.

Det gælder blandt andet turismeerhvervets store udfordring med at finde kvalificeret arbejdskraft – en udfordring som kun er blevet mere akut de seneste måneder. Hvis vi fortsat skal kunne tilbyde et konkurrencedygtigt turismeprodukt, er det afgørende, at aktørerne kan skaffe den nødvendige arbejdskraft, så vi kan udvikle og sikre kvaliteten af gæsteoplevelsen. Kun på den måde kan vi sikre, at turisterne oplever sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det glæder os derfor at se, at der fra politisk side nu er lagt op til at forbedre efteruddannelsesmulighederne i turismeerhvervet. Det bliver nødvendigt, hvis dansk turisme skal genvinde markedsandele de kommende år.   

Den nationale strategi bærer desuden præg af stærke, grønne ambitioner. Det hilser vi velkommen på Vestkysten, og flere aktører er allerede godt i gang med at implementere grønne løsninger, der kan imødekomme udviklingen.

Men der er behov for mere – ikke mindst på transportområdet med den hastige udvikling, vi ser ind i.  

Vi har de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af el- og hybridbiler langs Vestkysten hos både danske og udenlandske gæster, og ifølge en rapport fra Dansk Kyst- og Naturturisme kan vi forvente, at helt op mod 41 procent af alle kyst- og naturturister vil ankomme i elbil i 2030. Det svarer til op mod 45.500 elbiler i kyst- og naturområderne pr. dag i juli måned. Det skaber et akut behov for flere elladestandere i kyst- og naturturismen, og det er derfor altafgørende for dansk turisme som helhed, at vi får etableret en stærk ladeinfrastruktur i yderområderne. Ellers vil vi opleve, at turisterne vælger os fra til fordel for andre lande med mere udbyggede netværk.

En stor del af virksomhederne i kyst- og naturturismen er allerede godt i gang med at ruste sig til elbilisternes ankomst, men flere efterspørger en koordineret indsats for lokalt at håndtere opstillingen af ladestandere.

Herfra skal opfordringen lyde til, at der lokalt etableres dialog og tæt samarbejde om udrulningen af ladeinfrastruktur mellem elselskaber, kommuner, turistaktører og erhvervsaktører, samt destinationsselskaber, og i den forbindelse er det vigtigt, at rammebetingelserne er på plads, så kommunerne har bedre forudsætninger for at gøre deres arbejde.

Det vil sætte skub på udviklingen.