Af Redaktionen

Forbrugerombudsmanden har vurderet 100 nye sager, hvor overgældsatte forbrugere har fået forbrugslån, som de aldrig skulle have haft. Dermed er der i alt behandlet 166 sager om ugyldige lån i 2020. Lånene er ugyldige, fordi en kreditværdighedsvurdering ville have vist, at forbrugerne slet ikke havde de økonomiske forudsætninger for at overholde låneaftalerne.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at de involverede bankers og forbrugslånsvirksomheders vurdering af forbrugernes kreditværdighed var mangelfuld, og at lånene er ugyldige, fordi den lovpligtige kreditværdighedsvurdering ville have vist, at forbrugeren blev overgældsat. Når låneaftalerne er ugyldige, skal forbrugerne kun tilbagebetale selve lånebeløbet, men ikke renter og omkostninger – herunder misligholdelsesomkostninger. De indbetalinger, som forbrugeren evt. allerede har foretaget på lånet, kan modregnes i lånebeløbet.

Lånevirksomheders kreditværdighedsvurdering skal altid tage udgangspunkt i den enkelte forbrugers økonomiske forhold. Det vil sige oplysninger om forbrugerens formue og gæld samt de løbende faste indtægter og udgifter. Oplysningerne kan fx indhentes fra eSKAT, tingbogen, bilbogen, gældsregistre samt via kontooplysningstjenester, som trækker data fra forbrugerens bankkonto.

Forbrugerombudsmanden har dog set flere eksempler på, at dokumentation i form af banktransaktionsdata skal anvendes med forsigtighed, da forbrugere ikke altid foretager betalinger fra sin konto, men også kan anvende fx kontanthævninger til betaling af udgifterne eller helt undlade at betale sine udgifter. Det er derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at bankkontooplysningerne ikke kan stå alene som dokumentation for udgifterne, men skal sammenholdes med anden data – fx fra eSkat.

Flere af bankerne og forbrugslånsvirksomhederne har undladt at foretage en individuel kreditværdighedsvurdering af forbrugeren med henvisning til fx lånets og/eller ydelsens ringe størrelse. Forbrugerombudsmanden har meddelt disse virksomheder, at der altid skal foretages en kreditværdighedsvurdering uanset størrelsen af kreditten og den månedlige ydelse, inden der ydes forbrugerkredit.

Nogle lånevirksomheder gav desuden lån uden at være klar over, at forbrugeren var enlig forsørger med børn, andre lånevirksomheder tog udgangspunkt i forbrugerens næsten et år gamle årsopgørelse, selvom de kunne have set i eSKAT, at der sidenhen var sket betydelige indtægtsfald. I flere tilfælde blev der heller ikke taget hensyn til, at årsopgørelserne viste, at forbrugeren havde renterestancer og måtte have betydelig gæld til det offentlige.

Flere af virksomhederne er ikke enige i Forbrugerombudsmandens fortolkning af lovgivningen. Den endelige afklaring af spørgsmålet om lånenes gyldighed hører under domstolene. Langt de fleste af virksomhederne har dog valgt at eftergive renter og omkostninger eller hele gælden.

Selskabet GOKREDIT ApS er gået konkurs. Forbrugerombudsmanden råder forbrugere, som har optaget lån hos GOKREDIT ApS, og som ikke mener, at de var kreditværdige på tidspunktet for kreditgivningen, til hurtigst muligt at kontakte kurator i konkursboerne.

Forbrugerombudsmanden har konstateret, at GOKREDIT ApS ikke har foretaget kreditværdighedsvurderinger i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c i flere sager, som Forbrugerombudsmanden har behandlet. Forbrugere, der har optaget lån hos GOKREDIT ApS, og som ikke mener, at de var kreditværdige på tidspunktet, hvor de fik bevilliget lånet, bør hurtigst muligt kontakte kurator i konkursboet og gøre indsigelse om, at långiver ikke har overholdt pligten til at vurdere forbrugerens kreditværdighed i kreditaftalelovens § 7 c.

Forbrugerombudsmanden har været i kontakt med kurator i konkursboet, advokat Anders Drachmann, DRACHMANN ADVOKATER I/S. Kurator har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at forbrugere med indsigelser bedes skrive til: vd@drachmann.dk

Det samme gør sig gældende for selskaberne Repay Finance ApS (der har markedsført sig under navnet Turbolån) samt Bonuslån ApS disse er gået konkurs. Har man optaget lån her, bør man hurtigst muligt kontakte kuratoren på kurator@horten.dk

Forbrugerombudsmanden har orienteret Finanstilsynet om virksomhedernes manglende efterlevelse af pligten til at kreditværdighedsvurdere låneansøgere, da efterlevelse af reglerne om kreditværdighedsvurdering er én blandt flere betingelser for at opnå tilladelse som forbrugslånsvirksomhed. Overtrædelser af pligten til at kreditværdighedsvurdere låneansøgere er ikke strafbelagt.

 

GODE RÅD TIL FORBRUGERNE:

Forbrugerombudsmanden har samlet nogle gode råd til forbrugere, der er blevet overgældsat som følge af långiveres mangelfulde kreditværdighedsvurdering:

Gør indsigelse: Skriv til din långiver, at det er din opfattelse, at han ikke har overholdt kreditvurderingspligten i kreditaftalelovens § 7 c, og at du derfor ikke skal betale renter og gebyrer. Henvis til Forbrugerombudsmandens sager om kreditaftalelovens § 7 c. Gem dokumentation for korrespondancen med din långiver.

Hvis du bliver sendt til inkasso: Skriv til inkassofirmaet, at du bestrider kravet, da du ikke mener, at din långiver har foretaget den lovpligtige kreditvurdering i kreditaftalelovens § 7 c, og at du derfor ikke skal betale renter og gebyrer. Gem dokumentation for korrespondancen med inkassofirmaet. Inkassofirmaet har pligt til at forholde sig til dine indsigelser. Inkassofirmaet må ikke fortsætte inddrivelsen af kravet uden først at forholde sig til dine indsigelser. Hvis du ønsker at klage over inkassofirmaet, kan det ske til Politiets Administrative Centers afdeling for tilladelser. Hvis kravet inddrives af en advokat eller et advokatfirma, kan du klage til Advokatnævnet.

Hvis kravet bliver sendt i fogedretten eller du modtager en stævning/betalingspåkrav: Skriv til retten, at du bestrider kravet, da du ikke mener, at din långiver har foretaget den lovpligtige kreditvurdering i kreditaftalelovens § 7 c, og at dette har medført eller forværret din overgældsætning. Gør gældende, at du derfor ikke skal betale renter og gebyrer. Overhold de frister, retten giver dig, og mød op, hvis du bliver indkaldt til fogedretsmøde. Gør i så fald samme synspunkter gældende på retsmødet. Du kan med fordel undersøge, om du har en retshjælpsforsikring, der kan dække omkostningerne til en advokat. Hvis du har det, anbefaler vi dig at få en advokat til at bistå dig.

Indbring selv sagen for et ankenævn: Du kan indbringe sagen for et ankenævn, som derefter behandler sagen. Hvis din långiver er en bank, skal du indbringe sagen for Det Finansielle Ankenævn. Hvis din långiver ikke er en bank, skal du indbringe sagen for Nævnenes Hus. Når du indbringer sagen, skal du skrive til ankenævnet, at det er din opfattelse, at långiver ikke har overholdt kreditvurderingspligten i kreditaftalelovens § 7 c, og at dette har medført eller forværret din overgældsætning. Gør gældende, at du derfor ikke skal betale renter og gebyrer. Henvis til Forbrugerombudsmandens sager om kreditaftalelovens § 7 c.

Betal under protest: Hvis det er muligt for dig økonomisk, kan du overveje at betale under protest, dvs. betale kravet, men samtidig skrive til din långiver/inkassofirmaet, at din betaling ikke er udtryk for en anerkendelse af kravet, men alene sker for at undgå, at der påløber yderligere omkostninger. Gem dokumentation for skrivelsen. Indbring samtidig sagen for et ankenævn eller for retten.