Af Redaktionen   Foto: Rigspolitiet

Redegørelsen for politiets håndtering af signaliseringsdata i den såkaldte ’Telenor-sag’ konkluderer, at teleudbyderne fejlagtigt har udleveret teleoplysninger til politiet. Politi og anklagemyndighed styrker fremadrettet dialogen med telebranchen, ligesom politiet indskærper praksis for behandling og udveksling af teleoplysninger.

Redegørelsen vedrørende politiets håndtering af signaliseringsdata er udarbejdet på baggrund af, at en teleudbyder fejlagtigt har udleveret teleoplysninger til politiet, som ikke har været omfattet af de underliggende retskendelser. 

I redegørelsen konkluderer man, at Rigspolitiet handlede så snart, man blev opmærksom på, at teleudbyderen havde udleveret forkerte teleoplysninger. I første omgang var fokus primært på at udvikle en operativ løsning, og der gik derfor for lang tid, før Rigspolitiet rettede henvendelse til Telenor om problemet. 

“Politiet har et ansvar for at reagere, såfremt vi fejlagtigt modtager oplysninger. Ansvaret skærpes, når der er tale om oplysninger, som politiet almindeligvis kun har adgang til med retskendelse. Der gik for længe, før vi orienterede teleselskabet om, at de fejlagtigt havde udleveret oplysninger til politiet, og det skal jeg beklage”, siger rigspolitichef Thorkild Fogde. 

De fejlagtigt udleverede oplysninger har kun i begrænset omfang været læsbare for efterforskerne, og de har i vidt omfang været uden efterforskningsmæssig betydning. 

Styrket dialog med telebranchen skal sikre bedre praksis fremadrettet

Som led i arbejdet med redegørelsen af sagen, er det afdækket, at også andre teleudbydere har udleveret flere oplysninger, end der var omfattet af de konkrete retskendelser. 

“Når det kommer til håndtering af data om borgerne, ser vi altid på det med stor alvor. Det er vores holdning, at politiet skal kunne benytte de muligheder for at indhente data, som retsplejeloven hjemler. Hverken mere eller mindre”.

Der er derfor indledt et samarbejde mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og telebranchen med henblik på at styrke dialogen om de praktiske, tekniske og juridiske aspekter af daglig drift og informationsudveksling. 

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed i forhold til persondatasikkerheden på teleområdet og ser den styrkede dialog mellem myndighederne og telebranchen som et positiv tiltag. 

“Erhvervsstyrelsen har, som uafhængig tilsynsmyndighed i forhold til brud på persondatasikkerheden på teleområdet, behandlet de konkrete sager i forbindelse med teleselskabernes fejlagtige udlevering af oplysninger til politiet. Styrelsen har også sat fokus på området ved at gennemføre et tilsyn på tværs af telebranchen for at sikre, at selskaberne har passende foranstaltninger til at imødegå, at der sker brud på persondatasikkerheden. I Erhvervsstyrelsen mener vi, at den styrkede dialog mellem Rigspolitiet og telebranchen omkring udlevering af oplysninger til politiet er et særdeles positivt tiltag for både myndigheder, telebranchen og borgerne”, siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Torsten Andersen. 

Fakta: Øvrige fremadrettede initiativer

Der er i forlængelse af bl.a. teledatasagen og denne sag desuden iværksat en række tiltag, som skal minimere risikoen for, at politiet modtager oplysninger utilsigtet. Det drejer sig om:

  • Et nyt uafhængigt tilsyn med brugen af tekniske efterforskningsmidler og beviser
  • Certificering og akkreditering af telecentrets kvalitetskontroller
  • Telecentret styrkes med flere og specialiserede kompetencer
  • Et nyt samarbejdsforum mellem politiet og telebranchen skal sikre en systematisk dialog såvel på direktørniveau som operationelt (juridisk og teknisk)
  • Målrettet uddannelse og kompetenceudvikling for brugere af teledata, dvs. efterforskere, analytikere og anklagere
  • Nye retningslinjer for sletning og kontrol med at reglerne overholdes
  • Modernisering af retsplejelovens regler om tvangsindgreb.