Af Redaktionen

Da mange virksomheder og borgere står over for nært forestående frister, som pga. covid-19-situationen kan være svære eller umulige at nå, har Folketinget vedtaget regler, som gør det muligt for Energistyrelsen midlertidigt at udskyde visse frister for afholdelse af borgermøder, net-tilslutning af husstandsvindmøller og ansøgning om støtte til biogas.

Energistyrelsen har derfor udstedt en ny bekendtgørelse, som er trådt i kraft den 28. april 2020. Med bekendtgørelsen vil tre frister i lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning midlertidigt blive fraveget, da fristerne direkte eller indirekte kan være umulige eller uforholdsmæssigt svære at overholde for de berørte virksomheder og borgere som konsekvens af covid-19-situationen.

Se “Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af visse frister og andre betingelser på området for fremme af vedvarende energi på Energistyrelsens område som følge af covid-19” på Retsinformation.
Frist for afholdelse af borgermøder udskydes

Den ene frist, der fraviges ved bekendtgørelsen, er fristen for afholdelse af offentlige møder, der skal holdes i forbindelse med opstilling af vindmøller på land. Udskydelsen af fristen gælder for de offentlige møder, hvor der skal orienteres om opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme og bl.a. oplyses om værditabsordningen.

For de offentlige møder, der skulle have været afholdt i perioden fra og med den 28. april 2020, hvor bekendtgørelsen træder i kraft og til og med den 31. august 2020, udskydes fristen, så møderne senest skal være afholdt den 1. oktober 2020.

Frist for net-tilslutning af husstandsvindmøller udskydes

Den anden frist, der fraviges, er fristen for net-tilslutning af husstandsstands­vindmøller, som i 2018 har modtaget tilsagn om støtte i 2018. Disse vindmøller skulle net-tilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagnet om støtte. Fravigelsen af fristen gælder for de vindmøller, som skulle have været net-tilsluttet i perioden fra og med den 28. april 2020 til og med den 11. juli 2020. Net-tilslutningsfristen for disse husstandsvindmøller fraviges, så vindmøllerne først skal være net-tilsluttet senest den 1. oktober 2020.

Frist for ansøgning om støtte til biogas udskydes

Den sidst frist, som udskydes ved bekendtgørelsen, er ansøgningsfristen for tilsagn om pristillæg eller fornyet tilsagn om tilskud på biogasområdet. Virksomheder, som enten allerede havde ret til støtte efter ordningerne i 2019 eller som pr. 1. januar 2020 undtagelsesvis opfyldte betingelser for at komme på ordningerne, skulle senest den 1. maj 2020 søge Energistyrelsen om tilsagn eller fornyet tilsagn for at forblive på ordningerne. Denne frist er nu udskudt til den 1. juli 2020.Med udskydelsen af ovennævnte frister ønsker Energistyrelsen bl.a. at sikre, at situationen med covid-19 hverken direkte eller indirekte kommer til at medføre, at borgere og virksomheder ikke kan overholde frister på området for fremme af vedvarende energi inden for Energistyrelsens område, og at borgere og virksomheder ikke mister retten til støtte som følge af covid-19